Các chính sách của Điện mặ trời Địa Cầu Xanh bao gồm: